Γενικοί Όροι Δημοπρασίας

• Ο διοργανωτής της δημοπρασίας (δημοπράτης) ενεργεί ως εντολοδόχος του πωλητή, ο οποίος έχει καταθέσει έναν ή περισσότερους λαχνούς προς δημοπράτηση. Ο δημοπράτης θεωρεί καλόπιστα, πως ο πωλητής είναι κύριος του αντικειμένου που δημοπρατείται και για κάθε δημοπρατούμενο αντικείμενο ο πωλητής έχει προηγουμένως εγγυηθεί στον δημοπράτη ότι αυτό είναι ελεύθερο οποιουδήποτε βάρους υπέρ τρίτου καθώς και νομικού ή πραγματικού ελαττώματος, διεκδίκησης και αξίωσης τρίτου επ’ αυτού.

• Όλοι οι λαχνοί περιγράφονται προσεκτικά και πωλούνται ως γνήσιοι και αυθεντικοί εκτός αν περιγράφονται άλλως. Η περιγραφή που αναγράφεται στον κατάλογο της δημοπρασίας ως προς την προέλευση, χρονολόγηση & γνησιότητα αποτελούν απλή εκτίμηση του δημοπράτη και δεν τον δεσμεύουν ούτε δημιουργούν οποιαδήποτε ευθύνη του έναντι του πλειοδότη ή τρίτων. Εάν αποδειχθεί, πως η κατάσταση του λαχνού δε συμφωνεί με την περιγραφή του και επιστραφεί εντός επτά (7) ημερών από τη λήξη της δημοπρασίας, ο πωλητής υποχρεούται να επιστρέψει αμέσως το τίμημα. Δεν μπορεί να επιστραφεί λαχνός, που μετά την πώληση αλλοιώθηκε με χημικά μέσα ή με εμβάπτιση σε νερό ή από αποκόλληση σαρνιέρας ή από άλλη αιτία. Επίσης, δεν μπορεί να επιστραφεί λαχνός για ελάττωμα εικονιζόμενο στις φωτογραφίες του καταλόγου. Τέλος, δεν επιστρέφονται οι λαχνοί που εξετάσθηκαν προηγουμένως από τους υποψηφίους αγοραστές και οι λαχνοί που αγοράσθηκαν εντός της αιθούσης, μετά την έξοδό τους από αυτήν.

• Ο διοργανωτής της δημοπρασίας διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση του, να αρνηθεί οποιαδήποτε προσφορά, την είσοδο ή τη συμμετοχή οποιουδήποτε υποψηφίου αγοραστού στη δημοπρασία. Η συμμετοχή στη δημοπρασία μπορεί να αποκλεισθεί, αν κατά την κρίση του δημοπράτη, ο αγοραστής δεν εκπληρώνει τους όρους της καλής πίστεως. Επίσης, ο δημοπράτης μπορεί να πλειοδοτεί για λογαριασμό των αγοραστών, αλλά δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις στην εκτέλεση οδηγιών για την προσφορά.

• Στην περίπτωση ζωντανής δημοπρασίας μέσω διαδικτύου (Live web auction) δεν είναι δυνατή η ακύρωση ή μείωση προσφοράς, από τη στιγμή που έχει κατατεθεί, καταγραφεί και κοινοποιηθεί στην ιστοσελίδα και έχει τροποποιήσει ανάλογα την τρέχουσα τιμή του λαχνού.

• Ο διοργανωτής της δημοπρασίας διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση του, να αποσύρει, να χωρίζει οποιοδήποτε λαχνό ή να ενώνει δύο ή περισσότερους ομοειδείς λαχνούς. Όλοι οι λαχνοί ανήκουν σε διαφόρους καταθέτες και πωλούνται επί προμήθεια. Οι αναγραφόμενες τιμές εκκίνησης έχουν καθορισθεί από τους καταθέτες των λαχνών με τη σύμφωνη γνώμη του δημοπράτη και αποτελούν το ελάχιστο όριο τιμής πώλησης εκάστου λαχνού. Οποιαδήποτε προσφορά χαμηλότερη από την τιμή εκκίνησης δε λαμβάνεται υπ’ όψιν.

• Σε περίπτωση που υποψήφιος πλειοδότης επιθυμεί να συμμετέχει τηλεφωνικά σε δημοπρασία αιθούσης (ανώτερο όριο 30 λαχνοί), θα πρέπει να επικοινωνήσει για τα σχετικά με το δημοπράτη τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την προγραμματισμένη έναρξη της δημοπρασίας.

• Ο διοργανωτής της δημοπρασίας διατηρεί το δικαίωμα να φωτογραφίσει ή να αναπαράγει μια εικόνα του λαχνού. Όλα τα δικαιώματα σε μια τέτοια εικόνα θα ανήκουν στο διοργανωτή και θα έχει το δικαίωμα να τη χρησιμοποιήσει με όποιον τρόπο θεωρεί ο ίδιος κατάλληλο.

• Η δημοπρασία διεξάγεται σε Ευρώ (€) έναντι καταβολής σε μετρητά. Χρήματα εξωτερικού γίνονται αποδεκτά με βάση τις τιμές συναλλάγματος κατά την ημέρα της πώλησης.

• Η πλειοδοσία σε δημοπρασία μέσω διαδικτύου ξεκινάει από την τιμή εκκίνησης ελλείψει υψηλότερων προσφορών και ακολουθούν βήματα της τάξεως του 5%. Η πλειοδοσία σε δημοπρασία αιθούσης ξεκινάει από την τιμή εκκίνησης ελλείψει υψηλότερων προσφορών και καθορίζεται από τον εκφωνητή στα ακόλουθα πλαίσια:
Μέχρι 20 € σε βήματα του 1 €
από 20 μέχρι 50 € σε βήματα των 2 €
από 50 μέχρι 100 € σε βήματα των 5 €
από 100 μέχρι 200 € σε βήματα των 10 €
από 200 μέχρι 500 € σε βήματα των 20 €
από 500 μέχρι 1000 € σε βήματα των 50 €
από 1000 μέχρι 2000 € σε βήματα των 100 €
από 2000 μέχρι 5000 € σε βήματα των 200 €
από 5000 μέχρι 10.000 € σε βήματα των 500 €
από 10.000 μέχρι 20.000 € σε βήματα των 1000 €
και περαιτέρω σε βήματα των 2000 €.

• Σε περίπτωση ίσων πλειοδοτικών προσφορών ο λαχνός θα κατακυρώνεται στην πρώτη αφιχθείσα προσφορά.

• Στην τιμή κατακυρώσεως προστίθεται ποσοστό προμήθειας 18%, τα ταχυδρομικά κόστη σε περίπτωση αποστολής καθώς και ο αναλογών ΦΠΑ 24% επί των επιβαρύνσεων. Σε περίπτωση αγοράς μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής Invaluable, προστίθεται επιπλέον προμήθεια 5%. Οι κατακυρωθέντες λαχνοί παραδίδονται στους αγοραστές έναντι καταβολής ολοκλήρου της αξίας των.

• Ο πλειοδότης είναι υπεύθυνος για την εξόφληση του παραστατικού. Σε περίπτωση που δεν καταβάλει το αντίτιμο εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της πώλησης, ο διοργανωτής της δημοπρασίας έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την πώληση των λαχνών που κατακυρώθηκαν στον αγοραστή.

• Η συμμετοχή στη Δημοπρασία προϋποθέτει την πλήρη αποδοχή των ανωτέρω όρων. Για οποιαδήποτε διαφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.

Παράδειγμα Τιμολογήσεως

Έστω πως ένας αγοραστής κερδίζει τρεις (3) Λαχνούς με συνολική αξία 100,00 € 

Αξία Λαχνών  100,00 €
Προμήθεια 18% 18,00 €
Ταχυδρομικά * 4,50 €
Σύνολο 22,50 €
Φ.Π.Α. 24% 5,40 €
Τελικό Πληρωτέο Ποσό 127,90 €

 

* Τα έξοδα αποστολής κυμαίνονται ανάλογα με τον τόπο αποστολής, το μέγεθος & το βάρος των αντικειμένων.