Γενικοί Όροι Δημοπρασίας

• Όλοι οι λαχνοί περιγράφονται προσεκτικά και πωλούνται ως γνήσιοι και αυθεντικοί εκτός αν περιγράφονται άλλως. Εάν αποδειχθεί, πως η κατάσταση του λαχνού δε συμφωνεί με την περιγραφή του και επιστραφεί εντός επτά (7) ημερών από τη λήξη της δημοπρασίας, ο πωλητής υποχρεούται να επιστρέψει αμέσως το τίμημα. Δεν μπορεί να επιστραφεί λαχνός, που μετά την πώληση αλλοιώθηκε με χημικά μέσα ή με εμβάπτιση σε νερό ή από αποκόλληση σαρνιέρας ή από άλλη αιτία. Επίσης, δεν μπορεί να επιστραφεί λαχνός για ελάττωμα απεικονιζόμενο στις φωτογραφίες του καταλόγου, όπως σφραγίδες, κεντράρισμα, οδόντωση, περιθώρια, φθορά κλπ. Τέλος, δεν επιστρέφονται οι λαχνοί που εξετάσθηκαν προηγουμένως από τους υποψηφίους αγοραστές και οι λαχνοί που αγοράσθηκαν εντός της αιθούσης, μετά την έξοδό τους από αυτήν.

• Ο διοργανωτής της δημοπρασίας διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση του, να χωρίζει ή να αποσύρει οποιοδήποτε λαχνό και να ενώνει δύο ή περισσότερους ομοειδείς λαχνούς. Όλοι οι λαχνοί ανήκουν σε διαφόρους καταθέτες και πωλούνται επί προμήθεια. Οι αναγραφόμενες τιμές εκκίνησης έχουν καθορισθεί από τους καταθέτες των λαχνών με την σύμφωνη γνώμη του πωλητή και αποτελούν το ελάχιστο όριο τιμής πώλησης έκαστου λαχνού. Οποιαδήποτε προσφορά κάτω από την τιμή εκκίνησης δε θα λαμβάνεται υπ’όψιν.

• Ο διοργανωτής της δημοπρασίας διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση του, να αρνηθεί οποιαδήποτε προσφορά και να πλειοδοτεί για λογαριασμό των πελατών, αλλά δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις στην εκτέλεση οδηγιών για την προσφορά. Συμμετοχή υποψηφίου αγοραστού στη δημοπρασία μπορεί να αποκλεισθεί, αν κατά την κρίση του διοργανωτή της δημοπρασίας, ο αγοραστής δεν εκπληρώνει τους όρους της καλής πίστεως.

• Ο διοργανωτής της δημοπρασίας διατηρεί το δικαίωμα να φωτογραφίσει ή να αναπαράγει μια εικόνα του λαχνού. Όλα τα δικαιώματα σε μια τέτοια εικόνα θα ανήκουν στο διοργανωτή και θα έχει το δικαίωμα να τη χρησιμοποιήσει με όποιον τρόπο θεωρεί ο ίδιος κατάλληλο.

• Η δημοπρασία διεξάγεται σε Ευρώ (€) έναντι καταβολής σε μετρητά. Χρήματα εξωτερικού γίνονται αποδεκτά με βάση τις τιμές συναλλάγματος κατά την ημέρα της πώλησης.

• Προσφορές χαμηλότερες από την τιμή εκκίνησης δε λαμβάνονται υπ’όψιν. Η πλειοδοσία σε ζωντανή δημοπρασία μέσω διαδικτύου ξεκινάει από την τιμή εκκίνησης ελλείψει υψηλότερων προσφορών και ακολουθούν βήματα της τάξεως του 5%. Η πλειοδοσία σε δημοπρασία αιθούσης ξεκινάει από την τιμή εκκίνησης ελλείψει υψηλότερων προσφορών και καθορίζεται από τον εκφωνητή στα ακόλουθα πλαίσια:
Μέχρι 30 € σε βήματα του 1 €
από 32 μέχρι 60 € σε βήματα των 2 €
από 65 μέχρι 150 € σε βήματα των 5 €
από 160 μέχρι 300 € σε βήματα των 10 €
από 320 μέχρι 600 € σε βήματα των 20 €
από 650 μέχρι 2000 € σε βήματα των 50 €
και περαιτέρω σε βήματα των 100 €.

• Στην τιμή κατακυρώσεως προστίθεται ποσοστό προμήθειας 18%, 0,50 € ανά λαχνό (σε περίπτωση παραλαβής εντύπου καταλόγου) καθώς και ο αναλογών ΦΠΑ 24% επί των επιβαρύνσεων. Οι κατακυρωθέντες λαχνοί παραδίδονται στους αγοραστές έναντι καταβολής ολοκλήρου της αξίας των. Στους αγοραστές δια αλληλογραφίας αποστέλλονται οι λαχνοί επί αντικαταβολή με πρόσθεση των ταχυδρομικών εξόδων.

• Σε περίπτωση ίσων πλειοδοτικών προσφορών ο λαχνός θα κατακυρώνεται στην πρώτη αφιχθείσα προσφορά.

• Ο πλειοδότης είναι υπεύθυνος για την εξόφληση του παραστατικού. Σε περίπτωση που δεν καταβάλει το αντίτιμο εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της πώλησης, ο διοργανωτής της δημοπρασίας έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την πώληση των λαχνών που κατακυρώθηκαν στον αγοραστή.

• Η συμμετοχή στη Δημοπρασία προϋποθέτει την πλήρη αποδοχή των ανωτέρω όρων. Για οποιαδήποτε διαφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.

Παράδειγμα Τιμολογήσεως

Έστω πως ένας αγοραστής κερδίζει τρεις (3) Λαχνούς με συνολική αξία 100,00 € 

Αξία Λαχνών  100,00 €
Προμήθεια 18% 18,00 €
Επιβάρυνση Λαχνού x 0,50€ 1,50 €
Ταχυδρομικά * 3,90 €
Σύνολο 23,40 €
Φ.Π.Α. 24% 5,61 €
Τελικό Πληρωτέο Ποσό 129,01 €

 

* Τα έξοδα αποστολής κυμαίνονται ανάλογα με τον τόπο αποστολής, το μέγεθος & το βάρος των αντικειμένων.